Skip to main content
image

Preventie- en integriteitsbeleid

1. Inleiding
Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar ook het vertrouwen.

Het bestuur van Stichting KinderVakantieWeek Gemert (verder te noemen KVW) heeft een integriteitsbeleid vastgesteld waarin zij het beleid beschrijft om te komen tot beheersing van de integriteitsrisico’s die het KVW loopt. Dit integriteitsbeleid is in dit document beschreven. Integriteit valt uiteen in drie vormen die bij ieder integriteitsrisico spelen:

 • de persoonlijke integriteit van verbonden personen; 
 • de organisatorische integriteit van de KVW;
 • de relationele integriteit; 

 

Het integriteitsbeleid wordt na elke relevante wijziging van omstandigheden geactualiseerd. 

2. Doelstelling
Doelstelling van het integriteitsbeleid is het stimuleren dat aan de KVW ‘verbonden personen’ op alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen, met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het beleid van de KVW is er op gericht om integriteitsrisico’s tot een absoluut minimum beperkt te houden en zo snel mogelijk adequate maatregelen te nemen mocht zich (een kans op het ontstaan van) een integriteitsrisico voordoen. 

3. Reikwijdte van het integriteitsbeleid
In beginsel zijn alle personen die werkzaam (inclusief de vrijwilligers) zijn voor de KVW verbonden personen en is dit integriteitsbeleid op hen van toepassing. De KVW heeft de volgende personen als verbonden personen aangemerkt:

 • leden van het bestuur. 
 • vrijwilligers van de KVW in de breedste zin van het woord
 • andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van de KVW. Het bestuur heeft momenteel geen andere (categorieën) personen aangewezen.

Indien het handelen door de verbonden persoon in strijd is met het integriteitsbeleid en/of de gedragscode wordt dit beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat de KVW  in de verbonden persoon moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, afhankelijk van de ernst van de overtreding en afhankelijk van de aard van de relatie tussen verbonden persoon en de KVW, zoals bijvoorbeeld: 

1. Een waarschuwing aan betrokkene; 

2. Het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel; 

3. Schorsing; 

4. Een (mogelijke) melding van de overtreding aan:

 • het voltallig bestuur; 
 • het uiterste gevolg kan zijn dat het bestuur  verzoekt om betrokkene wegens zwaarwichtige redenen niet meer aanwezig zijn op het terrein van de KVW.

Het voorgaande laat onverlet kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten. Indien er sprake is van een handelen in strijd met het integriteitsbeleid en/of de gedragscode, wordt dit besproken in het bestuur.

4. Gedragscode KVW
Als organisatie waarbij onze vrijwilligers persoonlijk contact hebben met kinderen willen we voorkomen dat ongewenst gedrag of (seksueel) misbruik kan plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. We willen dat de kinderen zich veilig voelen, met betrouwbare vrijwilligers. Onze organisatie vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk en dat alle betrokkenen zich veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vindt.

5. Gedragsregels KVW
Iedereen die vanuit een rol of functie betrokken is bij de KVW en hulpvragers, houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

 • Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is en discrimineer niet. 
 • Ik val niemand lastig. 
 • Ik berokken de mensen bij de KVW geen schade. 
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts)positie. 
 • Ik scheld niet. 
 • Ik geef de mensen bij de KVW geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 • Als de iemand tijdens KVW mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. 
 • Als dat niet helpt vraag ik om hulp.

6. Klachtenregeling KVW
Vanuit de organisatie van de KVW is een klachtenregeling beschikbaar. 

Kort samengevat:

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de  organisatie van de KVW zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het bestuur een klacht in te dienen. 
 2. Een gedraging van een persoon, werkzaam bij de KVW-organisatie, wordt aangemerkt als een gedraging van de organisatie van de KVW, voor zover deze gedraging aan de organisatie kan worden toegerekend. 
 3. Onder personen, werkzaam bij, worden verstaan:
             De vrijwilligers en coördinator(en) van de organisatie.
 4. Klachten kunnen mondeling worden ingediend bij het bestuur (minimaal 2 leden van het bestuur dienen hierbij aanwezig te zijn)

7. Vertrouwenspersoon
Een ieder die verbonden is aan de KVW heeft de mogelijkheid een vertrouwenspersoon te benaderen. Het bestuur kan deze verwijzing regelen.

versie 2019 02